Menu
Košík

Všeobecné obchodné podmienky

1  Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“), ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok,  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je: KAMAX SLOVAKIA s. r. o., Sídlo: Lomnická 279/7, 094 12 Vechec, Slovenská republika IČO: 55048307 DIČ: 2121854372,  IČ DPH: SK2121854372, Číslo živnostenského registra 790-21691, Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 44959/P  a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj prevažne náradia, spotrebného tovaru a doplnkov pre dom a záhradu  na internetovej stránke www.kamax.sk.

Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky.

 V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.

V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami  ešte pred objednaním tovaru.

Kupujúci objednaním tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami

 

Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom. Predávajúci pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci  - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Všetky sumy uvedené v týchto Obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku sú uvádzané vrátane DPH.

 

1.1  Kontaktné údaje predávajúceho:

 

Obchodné meno:                                                                 

Sídlo:                               

Právna forma:              

IČO :                             

DIČ:      

IČ DPH:                                                 

Tel kontakt:                  

E-mail:                        

KAMAX SLOVAKIA s. r. o.

Lomnická 279/7, 094 12 Vechec

Spoločnosť s ručením obmedzeným

55 048 307

2121854372

SK2121854372

+421 948 554 620

kamax@kamax.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

IBAN: SK55 8330 0000 0021 0238 9810 vedený v FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

 

1.2 Orgán dozoru:


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dohľadu
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

1.3 Kupujúci ako spotrebiteľ: Súkromná osoba pri zadávaní objednávky uvedie:  meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailový kontakt, ulica a číslo, mesto, PSČ..  Kupujúci ako spotrebiteľ: Podnikateľ – firma  pri zadávaní objednávky uvedie: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailový kontakt, adresu dodania a informácie o organizácii v rozsahu: Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, ulica a číslo, mesto, PSČ.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.kamax.sk ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2  Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len “objednávka”). Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.kamax.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Do košíka”,  čím produkt je automaticky vložený do košíka. Vyplnenie formulára následne uskutoční kupujúci kliknutím na tlačidlo „Pokladňa“. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.kamax.sk sú záväzné. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.kamax.sk,  zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný  email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.  Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci    má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto objednávku skontrolovať, prípadne ju opraviť.

 

2.2  Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je  akceptovanie objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v konečnej sume. Formou sms na kupujúcim zadané telefónne číslo a  e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3  Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, údaje o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar doručený, prípadne iné doplňujúce údaje.

2.4 Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a kompletný popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

2.5 Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

 

 

3  Práva a povinnosti predávajúceho

 

3.1 Predávajúci je povinný:

·        Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

·        Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

·        Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4   Práva a povinnosti kupujúceho

 

4.1 Kupujúci je povinný:

·        Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

·        Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti.

·        Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

·        Riadne si skontrolovať dodaný tovar.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

 

 

5  Dodacie a platobné podmienky

 

5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov na stránke www.kamax.sk.

5.2 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote maximálne do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Štandardná dodacia doba na jednotlivý tovar, ktorý je označený ako „Skladom“ je 2 až 5 pracovných dní. Tovar, pri ktorom figuruje popis „Vypredané“ nie je možné vložiť do košíka a následne zakúpiť.

5.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené pri objednávke. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme v dohodnutom termíne vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.4 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávkovom formulári kupujúcim.

5.5 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním poverená osoba. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

5.6 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že je tovar  poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci  povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyplniť reklamačný protokol a následne poškodenie nahlásiť predávajúcemu. Náklady spojené s reklamáciou tovaru, ako zaslanie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci v plnej miere.

5.7  Reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí tovaru, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí tovaru, najneskôr však do 48 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo zapríčinené kupujúcim. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia už nie je možné uznať.

5.8  Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2  odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

5.9 Spôsoby platieb:

·       Platba v hotovosti/kartou pri prevzatí tovaru kuriérovi (dobierka)

·       Platba vopred na účet definovaný v týchto Obchodných podmienkach

·       Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay

5.10 Spôsoby doručenia tovaru:

 

·       Zmluvný partner predávajúceho:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

123Kurier, s. r. o.

 

6  Kúpna cena a poplatky spojené s kúpou tovaru

6.1  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve formou platby podľa bodu 5.9 týchto Obchodných podmienok.

6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.4 Cena za dodanie tovaru kupujúcemu je stanovená nasledovne:

       - Doprava prostredníctvom GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. a 123Kurier, s. r. o.

-   0 - 5kg: 4,90 EUR

-   5 - 10kg: 5,90 EUR

-   10 - 20kg: 6,90 EUR

-   20 - 30kg: 7,90 EUR

-   30 - 40kg: 8,90 EUR

-   40 - 50kg: 9,90 EUR

-   50 - 100kg: 49 EUR (paletová preprava)

-   100 - 1000kg: 99 EUR (paletová preprava)

       - V prípade, že kupujúci zakúpi od predávajúceho tovar v hodnote, ktorá prevyšuje      

         sumu 150 €, povinnosť platiť náklady spojené s dopravou kupujúcemu zanikajú.

 

      

7   Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1  Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

 

8   Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1 Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.kamax.sk. Kupujúci zakliknutím políčka „Prečítal(a) som si a súhlasím s Všeobecné obchodné podmienky“ pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok a Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

8.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej predávajúceho – www.kamax.sk.

8.4  Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5  Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.7  Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladom o zaplatení.

8.8  Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

·        Doručenie riadne vyplneného Reklamačného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu.

·        Predložením dokladu o zaplatení

8.9  Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

8.10  Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napríklad  vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.11  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 24 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.12  Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.13  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

8.14  Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

·        Nepredložením dokladu o zaplatení.

·        Neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru.

·        Uplynutím záručnej doby tovaru.

·        Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.

·        Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu. Ak toto nebude zabezpečene, nebude možné reklamáciu akceptovať.

·        Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.

·        Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.

·        Neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou

8.15 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

8.16  V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

·        Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy.

·        Primeraným znížením kúpnej ceny.

·        Náhradným dodaním tovaru.

·        Odstúpením od zmluvy.

8.17   Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

·        Odovzdaním opraveného tovaru.

·        Výmenou tovaru.

·        Vrátením kúpnej ceny tovaru.

·        Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.

·        Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.18 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

8.19 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.20 Záručná doba sa môže predĺžiť za individuálny poplatok dohodnutý medzi kupujúcim a predávajúcim.

8.21 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar  a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.22 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami

8.23 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

8.24 Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

·        Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo

·        Predávajúci chybný tovar vymení.

8.25 Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

·        Výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

·        V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

8.26  Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári na uplatnenie reklamácie.

8.27  Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

8.28 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

8.29  Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.30 Informácia o ( ARS a RSO ) - možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ARS a RSO). Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na nasledovnej adrese: kamax@kamax.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.     Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho            riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na nasledovnom linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 €. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

9  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú čiastku za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

9.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. 

9.3 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

9.4 Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na e-mailovú  adresu predávajúceho: kamax@kamax.sk.  

9.5  Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie na adresu predávajúceho.

9.6 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

9.7 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

9.8 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy  a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9.9 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho po predložení dokladu preukazujúceho nákup tovaru u predávajúceho.

9.10 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

9.11 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.  v originálnom obale.

9.12 Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.  

10. Newsletter

10.1 Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si kupujúci môže vybrať, či chce                 od predávajúceho dostávať pravidelné informácie onovinkách (Newsletter) a to zakliknutím políčka „Chcel(a) by som sa prihlásiť k odberu kamax.sk novinky/noviniek.“  Zo zasielania Newsletterov sa kupujúci môže kedykoľvek odhlásiť. Predávajúci informuje e-mailom kupujúceho aj o vybavovaní jeho objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov. Všetkým odoberateľom Newsletter môže predávajúci nepravidelne posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu predávajúceho a využívaním užívateľského konta.

11 Registrácia

11.1  Registráciou sa rozumie vytvorenie individuálneho užívateľského konta Zákazníka na internetovom obchodu www.kamax.sk. Registrácia Zákazníka je dobrovoľná a bezplatná.

-       Registrácia Zákazníka nie je podmienkou pre vytvorenie Objednávky a uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

-       Zákazník môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o výmaz užívateľského konta, a to zaslaním požiadavky obsahujúcej prihlasovacie meno užívateľského konta a požiadavku o výmaz užívateľského konta.

-       Zaregistrovaný zákazník vidí na webovej platforme históriu svojich objednávok a zoznam svojich obľúbených produktov.

-       Zaregistrovaný zákazník má pri objednávke automaticky vyplnený objednávkový formulár svojimi identifikačnými údajmi, okrem zvolenia vhodného spôsobu platby a dopravy.

-       Zaregistrovaný zákazník môže svoje identifikačné údaje kedykoľvek meniť vo svojom užívateľskom konte priamo vo webovom rozhraní.

11.2  Internetový obchod www.kamax.sk disponuje možnosťou zaradiť zaregistrovaného užívateľa do kategórie „veľkoobchodnej skupiny“. V prípade, že predávajúci zaradí kupujúceho do tejto skupiny, kupujúcemu sa zobrazia nižšie veľkoobchodné ceny na jednotlivý tovar. Kupujúci si vyhradzuje právo zaradiť kupujúceho do tejto skupiny podľa vlastného uváženia nezávisiac od počtu alebo výšky objednávok.

12  Zľavové kupóny

 

12.1 Predávajúci môže kupujúcemu po zakúpení tovaru spolu s tovarom zaslať zľavový kupón, ktorým si môže kupujúci uplatniť individuálnu zľavu na ďalší nákup prostredníctvom internetového obchodu www.kamax.sk. Zľavové kupóny vie kupujúci získať taktiež prostredníctvom odoberania Newsletter alebo prostredníctvom individuálnych a nepravidelných súťaží zverejnených na Facebooku predávajúceho.

 

12.2 Pravidlá  darčekového poukazu predávajúci stanovuje nasledovne:

 

·       Hodnota kupónu je uvedená na poukaze v EUR vrátane DPH.

·       Každý kupón je jedinečný, a preto môže byť uplatnený práve raz.

·       V prípade výberu tovaru v nižšej hodnote, rozdiel v EUR nie je kompenzovaný. V prípade výberu tovaru vo vyššej hodnote, doplatí zákazník rozdiel.

·       Kupón je možné uplatniť výhradne jednorazovo, čiže v jednom nákupe.

·       Doba platnosti je uvedená na poukaze.

 

12.3       Postup ako uplatniť darčekový poukaz predávajúci stanovuje nasledovne:

 

·       Kupujúci si vyberie prezentovaný tovar na internetovom obchode predávajúceho

·       V košíku vloží kupujúci  svoj kód do pripraveného poľa pod prehľadom objednaného tovaru.

·       Hodnota poukazu bude kupujúcemu automaticky odpočítaná z celkovej sumy tovaru

·       Kupujúci dokončí objednávku zadaním svojich kontaktných údajov a preferovaných spôsobov dopravy a platby.

 

13  Záverečné ustanovenia

13.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

13.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

14. Ochrana osobných údajov

 

14.1 Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme spracúvať  niektoré osobné údaje. Táto stránka taktiež spracúva súbory Cookies. Pre lepšie pochopenie, za akým účelom a na akých právnych základoch spracúvame Vaše osobné údaje si prečítajte kompletné GDPR vyhlásenie TU.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 05.10.2023

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu: (doplniť link)

Formulár na uplatnenie Reklamácii si môžete stiahnuť tu: (doplniť link)

Produkt momentálne nie je na sklade. Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a my vás budeme informovať, akonáhle bude produkt dostupný.
Emailová adresa